Duaja pas leximit të Jasini Sherifit

Shko te teksti arabisht

 

 

Shko te përkthimi shqip

 

Shko te Jasini me shkronja shqip

duaja_e_jasinit

Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim

El-hamdu lil-lahil-ledhi nezzelel furkane ala abdihi lijekune lil-alemine nedhira. All-llahummexh’alil Kur’ane lena fid-dunja karinen ve fil-kabri munisen ve fil-kijameti shefi’an ve ales-sirati nuran ve ilel-hajrati kul-liha delilen ve imama. All-llahumme bel-lig ve eusil thevabe ma kara’nahu hedijjeten ila ruhi sejjidina Muhammedin sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme ve alihi ve as’habihi exhme’ine ve ila ervahi abaina ve ummehatina ve ehavatina ve ihvetina ve euladina ve akrabaina ve asdikaina ve liustadhina ve lixhemi’il-mu’minine vel-mu’minati el-ahjau minhum vel-emvati. Va’fu anna, ja Kerimu! Vestexhib dua’ena birahmetike, ja erhamer-rahimin! Amin! El-fatihah!

Kërkoj strehë tek All-llahu prej djallit të mallkuar
Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit

 

Falënderimi i takon All-llahut, i Cili robit të Vet ia zbriti Kur’anin, që të jetë vërejtje për të gjitha botërat! O Zot! Bëre që Kur’ani të na jetë shok në këtë botë, shoqërues në varr, ndërmjetësues në botën tjetër, dritë në rrugë dhe udhërrëfyes në çdo të mirë! O Zot, shpërblimin e asaj që e lexuam dhuroja shpirtit të zotëriut tonë Muhammedit a.s., familjes dhe shokëve të tij, shpirtërave të baballarëve tanë, nënave tona, motrave tona, vëllezërve tanë, fëmijëve tanë, farefisit tonë, miqve tanë, mësuesve tanë dhe shpirtrave të gjithë besimtarëve e besimtarëve, të gjallë qofshin apo të vdekur! Na fal neve, o Fisnik! Pranoje lutjen tonë me mëshirën Tënde, o Mëshirues i mëshiruesve! Amin! El-Fatihah!

Shko te teksti arabisht

Shko te Jasini me shkronja shqip

Shko te përkthimi shqip