Sureja e 36-të e Kur’anit fisnik

JASINI SHERIFI

në gjuhën arabe me shkronja shqip

Shko te teksti arabisht

 

 

Shko te Jasini me shkronja shqip

 

Shko te duaja e Jasinit

[mp3-jplayer tracks="Jasini Sherifi@jasini.mp3"]

 

Me emrin e All-llahut, Mכshiruesit, Mכshirכbכrכsit!

1. Ja – Sin! 

2. (Betohem) në Kur’anin gjithë urtësi (plot dije, ligje, të dhëna e prova)!

3. Vërtet që ti (o Muhammed) je prej të dërguarve (pejgamber),

4. Në Udhën e drejtë (në fenë e All-llahut xh.sh.).

5. (Ky Kur’ani është) i zbritur nga i Gjithëfuqishmi, Mëshirëploti.

6. Për t’ia tërhequr vërejtjen një populli, që të parëve të tij nuk i është tërhequr, e për këtë shkak këta kanë mbetur të hutuar (të shkujdesur).

7. Vërtet që fjala (vendimi për dënim) ka marrë fund ndaj shumicës prej tyre, prandaj ata nuk do të besojnë.

8. Sigurisht që Ne në qafat e tyre kemi varë pranga hekuri që u arrijnë deri te nofullat, prandaj ata mbesin me kokat lartë.

9. Dhe Ne u kemi vënë përpara tyre një pendë (pengesë të pakalueshme) po edhe mbrapa tyre një pendë dhe i kemi mbuluar nga lart, kështu që ata nuk mund të shohin.

10. Dhe për ta është njësoj, ua tërhoqe vërejtjen apo nuk ua tërhoqe, ata nuk do të besojnë.

11. Ti mund t’ia tërheqësh vërejtjen (vetëm) atij që e ndjek Përkujtuesin (Kur’anin) dhe që i frikësohet të Gjithëmëshirshmit (Zot) pa e parë (Atë). Të këtillit jepi myzhde (sihariq) për falje (të mëkateve) dhe për shpërblim të begatë (të kopshteve të Xhennetit).

12. Nuk ka dyshim se të vdekurit vetëm Ne i ngjallim dhe se ua shkruajmë atë (punën) që ata dërgojnë përpara tyre dhe atë që ata e lënë (si) gjurmë mbas tyre. Ne edhe ashtu kemi llogaritur e regjistruar gjithçka në një Libër të Qartë

13. Dhe sillu atyre një shembull të banorëve të qytetit, kur atyre u patën ardhur atje të dërguarit (e Zotit).

14. Kur Ne u çuam atyre dy (të dërguar) e ata i mohuan (përgënjeshtruan) që të dy dhe Ne i përforcuam ata me një të tretë që u thanë: ‚Vërtet ne jemi të dërguar (nga Zoti) te ju‘.

15. Ata (banorët e qytetit) u thanë: ‚Ju jeni thjesht vetëm njerëz sikurse ne dhe i Gjithmëshirshmi (All-llahu) nuk ju ka zbritur gjë. Ju vetëm se po na rreni (gënjeni)‘.

16. (Të dërguarit) thanë: ‚Zoti ynë e di se ne vërtet jemi të dërguar (të Tij) për te ju. 

17. Dhe ne nuk kemi (detyrë) tjetër, vetëm se të shpallim qartë (Porosinë e Zotit)‘.

18. (Qytetarët, të zemëruar akoma më tepër) u thanë: ‚Vërtet ne te ju po shohim shenja ogurzeza (shenja kobi që mund të na sillni) e nëse nuk pushoni (e të tërhiqeni), ne do t’ju gurëzojmë (gjuajmë me gurë) e do të përjetoni dënim të dhembshëm prej nesh‘.

19. Ata (të dërguarit) thanë: ‚Shenjat tuaja ogurzeza qofshin mbi ju! (A e quani „shenjë ogurzezë“) pse ju këshilluam, hë? ?’është e vërteta, ju jeni një popull i shfrenuar (që s’njeh kufi të njerëzores e hyjnores)‘.

20. Dhe prej skajit më të largët të qytetit erdhi një njeri me vrap dhe tha: ‚O populli im! Dëgjoni (çka ju thonë) të dërguarit!

21. Dëgjoni ata që nuk kërkojnë prej jush ndonjë shpërblim dhe që janë të udhëzuar drejtë!‘

22. (Pas kësaj këshille që u dha atyre, ata iu kthyen këtij njeriu: ‚Mjerë, po a edhe ti qenke prej fesë së tyre?‘. Atëherë ky u tha): ‚E pse të mos e adhuroj Atë (All-llahun e Vetëm) i Cili më ka krijuar dhe tek i Cili (të gjithë) ju do të ktheheni?!

23. A të marr (për adhurim) në vend të Tij zota (të tjerë) që, në qoftë se i Gjithmëshirshmi (All-llah) më dëshiron mua ndonjë të keqe, dërmjetësimi i tyre të mos më vlejë gjë dhe që mos mund të më shpëtojnë (prej asaj të keqeje)?!

24. Atëherë (po të veproja kështu), do të isha në një humbje të qartë.

25. Me të vërtetë, unë i kam besuar Zotit tuaj, pra, dëgjomëni mua (e ndiqni këta të dërguarit)!‘

26. (Banorët e azdisur të qytetit nuk e dëgjuan, por përkundrazi e gjuan me gurë. Pak para se të vdesë) iu tha: ‚Hyr në Xhennet!‘ Ai tha: ‚Ah, sikur ta dinte këtë populli im!

27. Për atë që më fali mua Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve‘.

 

Faqja e parë

 

Faqja e dytë

 

28. Pas (mbytjes së) tij, Ne nuk zbritëm ndonjë ushtri nga qielli kundër popullit të tij e as që kishim ndërmend të zbritnim ndonjë të tillë.

29. Pos një britme të tmerrshme (shkatërruese të lëshuar nga qielli) dhe ja! Të gjithë ata (mbetën) të heshtur(të ngrirë).

30. Oh, sa mjerim i madh për njerëzimin! Sa herë që u ka ardhur ndonjë i dërguar (nga Zoti), ata vetëm se janë tallur me ta.

31. A nuk shohin ata (mosbesimtarët) se sa breza (gjenerata) kemi shkatërruar para tyre, ngase nuk u kthyen (e t’i dëgjonin) ata (pejgamberët)?

32. Sigurisht që të gjithë ata, të tubuar (në Ditën e Gjykimit), do të sillen para Nesh (për të dhënë llogari).

33. Dhe një shenjë (argument) për ta është toka e vdekur, të cilës Ne i japim jetë, prej të cilës nxjerrim drithëra nga të cilat ata hanë (ushqehen).

34.  Dhe në të (tokë) Ne u kemi bërë kopshte hurmash e vreshta rrushi dhe u kemi dhënë burime (uji).

35. Me qëllim që të hanë nga frutat e saj dhe nga ajo që e bëjnë me duart e tyre. A nuk falënderojnë (për këtë që e gëzojnë)?

36. Lavdi i qoftë Atij i Cili ka krijuar gjithë palët (çiftet) e atyre që prodhon toka si edhe nga vetë lloji i tyre (i qenies njerëzore) dhe nga ato gjëra që ata nuk i dinë!

37. Një shenjë (tjetër) për ta është nata; Ne tërheqim prej saj ditën dhe ata mbeten në errësirë.

38. Edhe dielli rend në rrugën e tij për një kohë (të përcaktuar). Ky është përcaktimi (rregullimi e sistemi) i të Gjithëfuqishmit, të Gjithëditurit.

39. Edhe hënës i përcaktuam (e  i matëm) vendbanime (faza për t’i përshkuar ato) derisa të kthehet si të ishte kërcell i vjetër (i tharë) hurme, (Hëna e re).

40. As dielli nuk mund ta arrijë hënën e as nata mund t’ia shkojë ditës; ata të gjithë notojnë në orbitë (të hapësirës qiellore).

41. Argument për ta është edhe ajo se Ne pasardhësit e tyre (të njerëzimit) i ngarkuam në anije të mbushur përplot (të Nuhit a.s.).

42. Dhe ngjashëm me të (anijen), Ne krijuam për ta (kafshë) që të hypin (mbi to e të udhëtojnë).

43. Dhe po të donim, Ne do t’i përmbysnim ata (në ujë) dhe nuk do të kishte asnjë thirrje (për ndihmë) e as që do të shpëtonin.

44. (Ata shpëtuan) vetëm nga mëshira Jonë (ndaj tyre) dhe që të përjetojnë të mirat deri në një kohë të caktuar.

45. E kur u thuhej atyre: ‚Kini frikë për atë që jeni duke e punuar dhe për atë që do të vijë prapa, që të mund të mëshiroheni!‘ (Ata nuk dëgjuan).

46. Dhe nuk ka asnjë tregues (argument) prej treguesve të Zotit që u ka ardhur atyre e që këta të mos u kishin kthyer shpinën (e t’i refuzonin).

47. Dhe kur u thuhet atyre: ‚Jepni (lëmoshë) nga ajo që ju ka dhuruar All-llahu!‘, ata që nuk besojnë u thonë atyre që besojnë: ‚A ta ushqejmë atë që, sikur të kishte dashur All-llahu, (Vetë Ai) do ta kishte ushqyer?! Ju përnjëmend jeni të humbur!‘

48. Dhe thonë: ‚Kur do të përmbushet ky premtim (ringjallja), në qoftë se jeni që e flisni të vërtetën?‘

49. (All-llahu u përgjigjet): ‚(Të këtillët) nuk janë duke pritur diçka tjetër përpos një britme (shkatërruese) që do t’i mbërthejë ata kur ata të jenë duke u hëngër e kundërshtuar në mes vete‘.

50. Pastaj nuk do të jenë në gjendje të lënë amanete, as nuk do të mund të kthehen te familjet e tyre.

51. Dhe do t’i fryhet Surit (për herë të dytë) dhe ja, ç’të shohësh! Nga varret do të dalin me të shpejtë drejt Zotit të tyre.

52. Do të thonë: ‚Mjerë ne! Po kush na zgjoi nga vendi ku kishim rënë? (Do t’u thuhet): ‚E, kjo është ajo çfarë ju pati premtuar i Gjithëmëshirshmi (All-llah) dhe që ju patën vërtetuar pejgamberët‘. 

53. (Kjo) do të jetë vetëm një britmë e fuqishme dhe ja! Ç’të shohësh! Ata të gjithë në pritje të sjellë përpara Nesh!

54. Këtë ditë (Ditën e Ringjalljes) askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi në asnjë gjë, as nuk do të shpërbleheni gjë, veçse çfarë patët punuar (në dynja).

Faqja e tretë

Faqja e katërt

55. Vërtet ata të Xhennetit sot (në Ahiret) janë të zënë me gjëra të gëzueshme.

56. Ata dhe bashkëshortet e tyre nën hije janë të mbështetur në kolltukë.

57. Aty ata kanë fruta (pemë) dhe gjithçka që të kërkojnë.

58. (Do t’u thuhet): ‚Selam‘ (Paqja qoftë mbi ju!) – Fjalë nga Zoti, Mëshirëploti.

59. (Do t’u thuhet): ‚Ndahuni sot, o ju kriminelë (politeistë, mëkatarë, mohues të Islamit)!

60. O bijt e Ademit (njerëz kriminelë), po a nuk ju dërgova porosinë që të mos e adhuronit (respektonit) Shejtanin? Vërtet që ai ishte armiku juaj i hapur?!

61. (Dhe a nuk ju porosita nëpërmjet pejgamberëve) Të më adhuronit (respektonit e dëgjonit) vetëm Mua (si Zot i juaji)? Kjo është ajo udha e drejtë.

62. Dhe vërtet që ai (Shejtani) ka humbur (mashtruar) turma të mëdha (njerëzish) prej jush. A nuk jeni që merrni vesh, pra?

63. (Ja) Ky është Xhehennemi që ju është premtuar (dhe që gjithnjë ju është tërhequr vërejtja nëpërmjet pejgamberëve).

64. Hyni (e digjuni) sot në të, se ju gjithnjë e mohonit (Xhehennemin derisa ishit në dynja)!

65. Këtë ditë Ne do t’i vulosim (mbyllim) gojët e tyre dhe Neve do të na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre do të dëshmojnë për gjithçka që ata kanë fituar.

66. Dhe sikur të kishim dashur Ne, do t’ua kishim verbëruar (qëruar) sytë atyre, që të përpiqeshin për (ta gjetur) udhën, po si do të kishin parë?

67. E sikur të kishim dashur Ne, do t’i kishim gjymtuar ata në vend, kështu që s’do të kishin mund të ecnin as para as prapa.

68. Dhe atij të cilit Ne i dhurojmë jetë të gjatë (ta përjetojë pleqërinë), e rikthejmë atë në krijim (si në fillim kur ishte foshnje e dobët). A nuk po marrin vesh e kuptojnë, pra (mohuesit e Zotit)?!

69. Dhe Ne nuk ia kemi mësuar atij (Muhammedit) poezinë, po as që i shkon kjo atij (as që ka nevojë ai për të). Ky është vetëm një Përkujtues (këshillë) dhe Kur’an i qartë.

70. Është për t’ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë (me mend e me zemër) dhe për t’u përligjur fjala (vendimi për ndëshkim) kundër mosbesimtarëve.

71. A nuk e shohin ata se Ne kemi krijuar për ta nga ato gjëra (kafshë, bagëti) që i kanë bërë duart Tona, që të mund t’i kenë nën sundim (në shërbim) të tyre?

72. Dhe (që) Ne ua kemi nënshtruar ato atyre? Kësisoji, disa prej tyre i kanë për t’u hypur (e udhëtuar) e disa për t’i ngrënë.

73. Dhe në to (bagëtitë) për ta ka përfitime (të tjera veç këtyre) dhe (qumësht) për të pirë. A nuk do të falënderojnë, pra?

74. Po, shkojnë e në vend të All-llahut marrin zota (të tjerë për adhurim) me shpresë se do të ndihmohen prej tyre.

75. Ata (zotat e rrejshëm) nuk mund t’u ndihmojnë atyre, por këta (idhujtarët që u besojnë atyre zotave) janë bërë ushtri e gatshme e tyre.

76. E, le të mos brengosë (dëshpërojë) ty (o Muhammed) fjala e tyre. Sigurisht që Ne dimë çfarë ata fshehin dhe çfarë shfaqin.

77. A nuk e sheh njeriu se Ne e kemi krijuar atë nga një nutfeh (pikë e lëngut të ngjizur –spermës)? Prapëseprapë, kur shih! Ai (paraqitet) kundërshtar i hapur?

78. Ai (njeriu kundërshtar), duke e harruar krijimin e vet, na sjell Neve një shembull dhe thotë: ‚Kush do t’i ngjallë eshtrat kur të jenë kalbur e bërë pluhur?‘

79. Thuaj (o Muhammed): ‚Do t’i ngjallë Ai i Cili i ka krijuar për herë të parë, e Ai është shumë i Dijshëm për çdo krijim.

80. (Do t’i ngjallë) Ai që për ju prej drurit të gjelbër nxjerr zjarrin, kur ja! Ju prej tij ndizni (zjarret e tjera)‘.

81. Ai që krijoi qiejt e tokën a nuk është i Fuqishëm (i Zoti) të krijojë (përsëri) si ata? Gjithësesi, Ai është Gjithëkrijuesi, i Gjithëdituri.

82. Sigurisht që urdhëri i Tij, kur Ai dëshiron një gjë, është vetëm t’i thotë: ‚Bëhu!‘ dhe ajo është e bërë (në çast).

83. I lavdëruar (pa të meta) është Ai që në dorën e Vet ka pushtetin e çdo gjëje dhe tek i Cili (të gjithë) ju do të ktheheni.

 

Faqja e pestë

Faqja e gjashtë

 

Shko te teksti arabisht

Shko te duaja e Jasinit

Shko te Jasini me shkronja shqip