Kategorie Archiv: Islamistike

Mehas Alija “Thuaj: “Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për All-llahun, Zotin e botëve.” (Enam, 162) Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e […]

-II- Më lartë pamë se elementet kryesore të definicionit mbi dialogun janë: komunikimi i qytetëruar, opinionet e ndryshme, njohja ndërmjet veti, jeta në paqe, respekti i ndërsjellë, toleranca dhe bashkëpunimi në të mirën. Shkurtimisht do të bëjmë një qasje ndaj tretmanit kuranor që u bën secilit nga këto elemente. Njihen mirë thirrjet e shumta kuranore […]

 Mehas Alija Agjërimi është një detyrë fetare për njerëzit, e caktuar nga ana e Allahut të Madhërishëm. Prej agjërimit, sikurse edhe prej namazit, kemi dobi të shumta materiale, fizike dhe shpirtërore. Mirëpo, prapseprap, agjërimi mbetet një detyrë fetare, respektivisht ibadet, që është një ushqim shpirtëror  për njeriun, i cili e afron atë me Krijuesin e […]

Mehas Alija Çdo gjë në ekzistencë ka urtësinë, fadiletin e tij, vetëm se duhet njohur atë. Disa gjëra janë të një vlere shumë të madhe, ndërkohë që disa të tjera janë më pak të vlefshme dhe më pak të rëndësishme, mirëpo, nuk ka diçka që ka krijuar Zoti e të mos ketë vlerë dhe të […]

Rezime (përmbledhje) Ky tekst fillon me supozimin se, për të qenë i suksesshëm dialogu ndërfetar, nevojitet definimi i qartë i përmbajtjes së tij, si dhe veçimi i diskutimeve të vështira teologjike mbi të shpëtuarit e atyre të pluralizmit shoqëror. Ne tekst dialogu definohet si një formë e komunikimit i cili ka për qëllim, që krahas […]

Shkrimi Shkrimi arab është zhvilluar nga shkrimi nabatej. Nën ndikimin e shkrimit sinajian është formuar shkrimi kursiv, ku shumica e shkronjave lidhen njëra me tjetrën. Dy lloj tipash të shkrimit arab janë si kryesorë: shkrimi kufian dhe ai nes’h. Shkrimi kufian, emëruar sipas qytetit Kufe i cili gjendet në Irakun jugor, është shkrim monumental dhe […]

Mehas Alija Së pari falënderojmë Allahun për të gjitha mirësitë që na i ka dhuruar, e më pastaj, salavat dhe selam i dërgojmë më të mirit të njerëzimit, Muhammedit s.v.a.s. Lusim Allahun e plotfuqishëm që familjen dhe shokët e tij t’i çmojë dhe vlerësojë, me dhuntitë e Tij më të begatshme, duke mos lënë anësh […]

Mësimi i Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë, në shkencën e akaidit, është fokusuar kryesisht rreth shtyllave dhe themeleve kryesore të besimit dhe, shikuar përmbledhurazi, i  përfshinë këto çështje: 1.  Uluhijjet-i Allahu krijoi çdo gjë prej asgjësë, përkatësisht prej hiçit. Qiejt dhe tokën i krijoi në harmoninë më të përkryer, kurse krijesat i ndërron nga njëra […]

Fatihaja, si dua, lexohet disa herë ne ditë, me të cilën ndikohet në zhvillimin emocional, mendor dhe shpirtëror të njeriut.[1] Ai, duke e recituar atë, shfaq falënderimin dhe respektin e tij ndaj Zotit dhe Krijuesit të çdo gjësë që ekziston. Me këto shtatë ajete ai e thërret Allahun, xh.sh., me emrat e Tij të bukur […]

Dijetarët e periudhës së Perandorisë Osmane ishin nga ata që Sheriatin dhe principet e tij i kuptuan me shumë seriozitet dhe përkushtim. Në këtë aspekt, ata dhanë vështrimet e tyre në të gjitha çështjet dhe zhvillimet e reja, për shkak se posedonin të gjitha potencialet relevante për t’i kuptuar parimet themelore si dhe për t’i […]