Kategorie Archiv: Islamistike

Hfz. Mehas Alija I nderuar xhemat, sot është e xhuma dhe një ditë shumë e vlefshme për besimtarët muslimanë. Lus Allahun xh.sh. që kjo ditë të jetë dita e lumturimit dhe pranimit të duave tona. Vëllezër dhe motra, hutben e sodit do t’ia kushtoj xhamisë. Javën e kaluar e fillova xhumanë e parë të këtij […]

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të gjithë botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “Ti lexo atë që po të shpallet nga libri (Kur’ani), fal namazin, vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të […]

Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të gjithë botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. „S’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë All-llahun, që të jeni të mëshiruar […]

Hfz. Mehas Alija “O ju që besuat, respektojeni All-llahun dhe të dërguarin e Tij, e mos e braktisni atë se ju po e dëgjoni (Kur’anin). Dhe mos u bëni si ata që thanë: „Dëgjuam“, e në të vërtetë ata nuk dëgjojnë.” (Enfal, 20-21). “Unë jam mëshirë e dhuruar.” (Darimiu, Hakimi) I nderuari xhemat, sot është […]

Vëllezër dhe motra të nderuara, Shpesh ndodh  që njeriu të humbë nga shikimi kohën e shkurtër të kësaj bote dhe të periudhës në të cilën jeton. Për këtë, duhet të mendojmë shumë rreth fjalëve të Allahut xh.sh., ku thotë: “…ditën kur do ta përjetojnë atë që u është premtuar, atyre u duket sikur nuk kanë […]

Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të gjithë botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. Allahu i Madhërim në Kur’anin famëlartë thotë: “… Ai ju zgjodhi ju (ju përcaktoi për rrugën e Tij) dhe nuk ju […]

Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të gjithë botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit “Besimtarë të vërtetë janë ata që besojnë fuqishëm në Allahun xh.sh. dhe në Pejgamberin e tij, dhe pastaj nuk dyshojnë, si […]

Hfz. Mehas Alija Allahu i Madhërishëm i ka veçuar dhe vlerësuar disa vende në krahasim me disa të tjera, ashtu sikurse i ka veçuar disa kohë në krahasim me kohë të tjera, kurse karakteristikë e këtyre është se adhurimet e bëra në ato vende dhe kohë të veçanta tërheqin shpërblime shumë më të mëdha, se […]

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. “Dhe mëshira […]