Monatlicher Archiv: Mai 2013

Mësimi i Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë, në shkencën e akaidit, është fokusuar kryesisht rreth shtyllave dhe themeleve kryesore të besimit dhe, shikuar përmbledhurazi, i  përfshinë këto çështje: 1.  Uluhijjet-i Allahu krijoi çdo gjë prej asgjësë, përkatësisht prej hiçit. Qiejt dhe tokën i krijoi në harmoninë më të përkryer, kurse krijesat i ndërron nga njëra […]

Fatihaja, si dua, lexohet disa herë ne ditë, me të cilën ndikohet në zhvillimin emocional, mendor dhe shpirtëror të njeriut.[1] Ai, duke e recituar atë, shfaq falënderimin dhe respektin e tij ndaj Zotit dhe Krijuesit të çdo gjësë që ekziston. Me këto shtatë ajete ai e thërret Allahun, xh.sh., me emrat e Tij të bukur […]

Pas vizitës që i bëri xhamisë tonë dijetari i shquar islam, Myfti Muhammed Teki Uthmani, në ditën e xhuma, 17 maj, 2013, i cili e mbajti edhe hutben e xhumasë, xhaminë tonë e vizitoi edhe një mysafir tjetër shumë i respektuar nga Shqipëria, myftiu i Shkodrës, Muhamed Sytari. Myftiu i Shkodrës, Muhamed Sytari, iu përgjigj […]